โครงการ “ฝึกอบรมอาชีพเสริมสตรีบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 8 ตำบลกู่สันตรัตน์”

เข้าชม 53 ครั้ง

พระบรมธาตุนาดูนคู่บ้าน @ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

✨วันที่ 27 สิงหาคม 2563

นายสถาพร  สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 8 ตำบลกู่สันตรัตน์

ดำเนินโครงการ “ฝึกอบรมอาชีพเสริมสตรีบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 8 ตำบลกู่สันตรัตน์”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

เกิดการรวมกลุ่มสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน

เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับสตรี

และเป็นการแปรรูปผลผลิตภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการถนอมอาหาร

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านดอนก่อ จำนวน 50 คน

โดยมีกิจกรรม ดังนี้

ช่วงเช้า ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ

สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การเขียนโครงการขอกู้เงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน ประเภทเงินอุดหนุน

การประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกเพิ่ม และการทำเนื้อแดดเดียว

ช่วงบ่าย สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และการทำสบู่

ในการนี้ นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน ให้เกียรติเป็นประธาน

พร้อมทั้ง มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การพัฒนาศักยภาพของสตรี และการบริหารจัดการขยะ

เพื่อให้บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน

ตามโครงการ “เมืองนาดูน เมืองวิถีใหม่ เมืองปลอดโรค คนปลอดภัย”

ณ วัดมงคลสามัคคี บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 8 ตำบลกู่สันตรัตน์

อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 53 times, 1 visits today)