ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนาดูน ครั้งที่ 2/2563

เข้าชม 22 ครั้ง

พระธาตุนาดูนคู่บ้าน @ สพอ.นาดูน จ.มหาสารคาม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสถาพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอนาดูน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนาดูน ครั้งที่ 2/2563
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรสตรี ซึ่งวาระการประชุมประกอบด้วย
1. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล
2. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. ทบทวนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
4. วางแผนการดำเนินงานโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย จำนวน 9 ตำบล
5. การประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 คน
ณ ห้องประชุมนครจัมปาศรี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาดูน
อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 22 times, 1 visits today)