ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุบรร สลับศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาดูน

กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔