ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสถาพร สินธุศิริ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาดูน

กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔