🌈 สพอ.นาด้วง สร้างงาน สร้างรายได้ ขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน 🍒

📆 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางพัฒนา ธรรมสรณกุล พัฒนาการอำเภอนาด้วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานลงพื้นที่จัดอบรม
โครงการ พัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
โดยได้สาธิตการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย
🍁 วัตถุประสงค์ ดังนี้ 🌻
1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
2.ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

🍃 ทั้งนี้ ได้มอบชุดอุปกรณ์ ในการฝึกอาชีพ ให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย นำไปถ่ายทอดต่อยอด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

📸ข่าว/ภาพ: ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง รายงาน🌷

🔰Change For Good🔰

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💢

#พชเลย #พชนาด้วง

#CDD # กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)