พช.นาดี Kick off ปฏิบัติการ “ปราจีนบุรีร่วมใจ แก้จนคนปราจีนบุรี”

เข้าชม 21 ครั้ง

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในโครงการกาชาดรวมใจซ่อมบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2565 พร้อมขับเคลื่อนปฏิบัติการ Kick Off “ปราจีนบุรีร่วมใจ แก้จนคนปราจีน” ส่งมอบบ้านตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยประกอบด้วยครัวเรือนตามข้อมูลใน TPMAP มิติด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 3 ราย คือ
1. นางบุญศรี ถาเป็ง บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสุข แสงโพธิ์ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสี สีหาวงศ์ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
และครัวเรือนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสมีรายได้น้อย และประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ราย คือ
1. นางสาวอารยา มิ่งจันทึก บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางทักษพร สมบุญ บ้านเลขที่ 264 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้สำหรับการดำรงชีวิต และป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าของบ้านทุกหลังคาเรือน
สำหรับงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี จำนวนหลังละ 30,000 บาท รวมถึงงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านกับภาคเอกชนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ร่วมด้วย
ในการนี้ นางสุรพี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรรณาภรณ์ กิติกรเศรษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอนาดี ปฏิบัติราชการแทน ลงพื้นที่เพื่อร่วมมอบบ้านครั้งนี้ด้วย

(Visited 21 times, 1 visits today)