ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิพล ศรีเลิศ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาดี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปจ0019/ว4357 ลว. 18 พฤศจิกายน 64 เรื่อง โครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนทุนอุปการะหรือทุนการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ประกาศ

หนังสือ ที่ ปจ0019/ว1813 ลว. 10 พฤศจิกายน 64 เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 และประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี