ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาดี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ

หนังสือ ที่ ปจ 0019/ว4645 ลว. 9 ธันวาคม 64 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์