โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสุปรียา พรมจันทร์

พัฒนาการอำเภอนาเชือก

นายวีระชน ม่วงแมน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนขำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาเชือก,เทศบาลตำบลนาเชือก,ตำบลหนองเรือ

นางสาวพิศมัย แพนสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสำโรง,หนองแดง

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองไทย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองโพธิ์,ตำบลเขวาไร่

นายวุฒิชัย มังลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลปอพาน,หนองเม็ก

นายพัชรินทร์ กรมขันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองกุง,สันป่าตอง

(Visited 495 times, 1 visits today)