โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสุปรียา พรมจันทร์

พัฒนาการอำเภอนาเชือก

นายวีระชน ม่วงแมน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนขำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขวาไร่,หนองเรือ

นางสาวพิศมัย แพนสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลสำโรง,หนองแดง

นางสาวนิรงรอง เลียงลิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองโพธิ์,นาเชือก,เทศบาลนาเชือก

นางสาวไปรยา กางโสภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลปอพาน,หนองเม็ก

นายพัชรินทร์ กรมขันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลหนองกุง,สันป่าตอง

(Visited 244 times, 1 visits today)