สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน💰(Move for Fund Team)

เข้าชม 6 ครั้ง

🦀🦀เรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม 🦀🦀


🗓 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
🎉 นางสาวสุปรียา พรมจันทร์ พัฒนาการอำเภอนาเชือก มอบหมายให้ นายวุฒิชัย มังลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีทีมคู่หู คู่คิด (Move for Fund Team) ติดตามให้คำแนะนำประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
📌เพื่อสร้างการรับรู้แหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน สร้างความเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินงานและระเบียบต่างๆ ของกองทุนทีมีอยู่ในชุมชนสร้างความตระหนักด้านการออมของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเป้าหมาย ดำเนินโครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประเมินศักยภาพกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านหนองโน ม.3 ต.ปอพาน เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยการให้การคำแนะนำแก่กองทุนชุมชนและคณะกรรมการในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงสามารถนำเงินทุนไปประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสมัครเป็นสมาชิกกองทุนต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้มีการออมในกองทุนต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน และติดตาม ให้คำปรึกษา การนำเงินทุนไปประกอบอาชีพของประชาชน
📲 ในการนี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ “Click ชุมชน” ให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้ร่วมดาวน์โหลด พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานของแฟลตฟอร์มบริการออนไลน์ ” Click ชุมชน ” จำนวน 23 คน โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฯเป็นอย่างดี
📍ณ ที่ทำการกองทุนชุมชนบ้านหนองโน ม.3 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
****************
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 6 times, 1 visits today)