สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูล Tpmap พื้นที่ตำบลหนองโพธิ์

เข้าชม 6 ครั้ง

🦀🦀เรารักนาเชือก เรารักปูทูลกระหม่อม 🦀🦀

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูล Tpmap พื้นที่ตำบลหนองโพธิ์
“ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองโพธิ์ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูล Tpmap พื้นที่ตำบลหนองโพธิ์”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนาเชือก (ศจพ.อ.) โดยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองโพธิ์ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ รวมถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนเป้าหมายซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ในข้อมูล Tpmap รวมถึงสอบถามความต้องการของครัวเรือนในด้านต่างๆเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือต่อไป
****************
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 6 times, 1 visits today)