ข่าวประชาสัมพันธ์

นายณภัทร แพงโสภา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาเชือก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน