ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุนันทา ทองคลอด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาบอน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน