สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสุนันทา ทองคลอด

พัฒนาการอำเภอนาบอน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน