สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยาง

จังหวัดนครราชสีมา

นางปุญช์กนก ทองมาก

พัฒนาการอำเภอเมืองยาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน