สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยาง

จังหวัดนครราชสีมา

นางพิสมัย​ ปฏิโยเก

พัฒนาการอำเภอเมืองยาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน