ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมทดสอบระบบการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชิงสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้ [...]

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหา เลือกสรร และประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพั [...]

พช.เมืองยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองยะลา ครั้งที่6/2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องวอร์รูม ชั้น 2 ที่ว่ [...]