ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขุดบ่อ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขุดบ่อ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักว [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขุดบ่อ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิช [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพ [...]

ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิ [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางกัลยดา ห [...]