ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนา [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

นพุธที่ 1 กันยายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ปักหมุดพิกัดครัวเรือนในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) ตำบลยุโป

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนา [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามและชี้แจงการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลลิดล

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบาตู [...]