ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางกัลยดา ห [...]

พช. เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และกชช 2 ค. ประจำปี 2564 ผ่านออนไลน์ ระบบ Google Meet

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุม [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลความจำเป็นระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)ตำบลตาเซะ

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ณ หมู่ 5 บ้านทุ่งยอ ตำบลตา [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ประสานเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา บ้านปาโจ ตำบลยะลา

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ณ แปลง โคก หนอง นา โมเดล น [...]