ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางกัลยดา [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางกัลยดา [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บ้านกูแบปาแย [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางกัลยดา ห [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านกำปงบ [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางกัลยดา ห [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านท่าสา [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางกัลยดา ห [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิ [...]