ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ หมู่ 8 บ้านบุดีฮ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลยะลา

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ หมู่ 2 บ้านกูเบ [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลยะลา

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ หมู่ที่ 3 บ้านปา [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลลิดล

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ หมู่ที่ 4 บ้านบา [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30-12:00 น [...]