ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ต [...]

พช.เมืองยะลา เร่งรัดการเบิก-จ่าย ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบ/ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส 4 ตำบลลิดล

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมนำเสนอกิจกรรมเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องวอร์รูม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนา [...]