ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 (วันที่ 4)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.  [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห [...]

พช.เมืองยะลา สำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านทำเนียบ หมู [...]