ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิช [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการตลาดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อ [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ บ้านเป [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านจา [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บ้านกู [...]

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. นางกัลยดา [...]