ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุม [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (วันที่ 3)

พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูต [...]