ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านไบก์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา

วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ [...]