ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพื้นที่ CLM รับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ แปลงโคกหนอ [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนก [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการทำเอกสารรับสภาพหนี้และแบ่งชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ หมู่ที่ 6 [...]

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ม.5 บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตง [...]