ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านพรุ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านพ [...]

พช.เมืองยะลา ประชุมเตรียมดำเนินการประกวดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ บ้านบา [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลลิดล

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ หมู่ที่ 3 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมลงพื้นที่กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเยี่ยมเยียนผู้พิการ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ หมู่ที [...]