ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่รับคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฝายบ้านควน และติดตามครัวเรือน 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน ที่ได้รับงบ ศอ.บต. ตำบลพร่อน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ที่ [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ หมู่ที่ [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลบุดี

วันพฤหัสบดี ที่ 20ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านจ [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลยะลา

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 [...]

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ที่ทำการกำนันตำบลบันนังสา [...]

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมร่างแผนการดำเนินงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต [...]

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลลิดล

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบล [...]