ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎรครัวเรือนตกเกณฑ์ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้านทุ่งย [...]