ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนวัดในวันธรรมสวนะ ตามโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ เวฬุวัน ตบลสะเตง อำเภอเมือ [...]

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ [...]