ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ม.3 บ้านลิมุด ต.ท่าสาป อ. [...]