ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30 น. ณ บ้านบุดีฮี [...]

พช.เมืองยะลา วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของการ (Product development to meet the needs for market)

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม โ [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้) ระยะที่ 2

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลยุโป หมู่ที่ 1 [...]

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2564

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ที่ [...]