โครงสร้างบุคคลากร

นางกลัยดา หฤทัยวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา

นางสาวศิริรัตน์ คงทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดลและตำบลยะลา

น.ส.จุไรรัตน์ กิตติญาณหงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพร่อน

นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา

นางสนธยา ยือราน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป

น.ส.สุพัฒสิริ อินทฤกษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหน้าถ้ำ

นางสาวแวลีเม๊าะ โตะเก็ง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะ

นายสมาน มะซีดง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบุดี

นายอุสมาน หะยีสะมาแอ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่

นางสาวซัยนะ บือสุ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏฺิบัติงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเตงนอก

นางสาวเปรมวดี แก้วมณี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าสาป

นางสาวกรองกนก แสงอาภา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเปาะเส้ง

น.ส.นิอามาลีน่า ดือเร๊ะ

อาสาพัฒนา (อสพ.)
อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง

(Visited 1,010 times, 1 visits today)