โครงสร้างบุคลากร

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ

พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา

นางรัชนี ทิมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวแวลีเม๊าะ โตะเก็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเปรมวดี แก้วมณี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวสุพรพิศ ใจแข็ง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวอาซูรา เจ๊ะอูมา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวกัซมา เจ๊ะเต๊ะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวฮุสนา ฟองลมุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ

อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 1,310 times, 1 visits today)