พช.เมืองยะลา บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ตำบลบันนังสาเรง อำเมืองยะลา

วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ บ้านตะโล๊ะสาลี และบ้านกะตุปะ หมู่ที่ 4,6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นายเอกพจน์ ไหมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลบันนังสาเรงพร้อมด้วยนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบันนังสาเรง เจ้าหน้าที่ปกครอง ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสาฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับงบนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2565 ด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 5 รายเนื่องจากสภาพบ้านไม่มั่นคง ถาวร และมีฐานะยากจน ได้มีการสอบถามสภาพปัญหา ความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 7 times, 1 visits today)