พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยะลา

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดล/ยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยะลา เพื่อรับทราบข้อราชการ แจ้งข่าวสารราชการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ส่งเสริม ผลักดัน ให้สภาสันติสุขตำบลเป็นศูนย์กลางในการประชุมหารือขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

โดยมี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าส่วนประจำตำบลยะลา เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วย ฉก.ตร.ยะลา 911 ผอ.รพ.สต.ยะลา เกษตรตำบล อบต.ยะลา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. ผู้นำศาสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และ บัณฑิตอาสาฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

(Visited 5 times, 1 visits today)