พช.เมืองยะลา ขับเคลื่อนโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลลำพะยา

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ณ พื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกลัยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา ร่วมออกประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับพื้นที่ตำบล พร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ พื้นทีหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้และเข้าใจการบริหารจัดการขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ซึ่งโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ถือว่ามีความสำคัญ ที่ทำให้เป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางกำหนดให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบาย ของรัฐบาล

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

พช.เมืองยะลา ขับเคลื่อนโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลลำพะยา

(Visited 27 times, 1 visits today)