พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลลำพะยา

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพะยาอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลลำพะยา เพื่อรับทราบข้อราชการ แจ้งข่าวสารราชการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ส่งเสริม ผลักดัน ให้สภาสันติสุขตำบลเป็นศูนย์กลางในการประชุมหารือขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เกิดสภาซูรอที่มีประสิทธิภาพ และรับฟังการเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ ของชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล

โดยมี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าส่วนประจำตำบลลำพะยา เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน สภ.เมืองยะลา หน่วย ฉก.ตร.ยะลา 911 ผอ.รพ.สต.ลำพะยา เกษตรตำบล อบต.ลำพะยา ประธานโรงเรียนตาดีกา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. ผู้นำศาสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ชคต.ลำพะยา และ บัณฑิตอาสาฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

(Visited 10 times, 1 visits today)