พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลเปาะเส้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2565 ณ .ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเนียง หมู่ที่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเปาะเส้งและตำบลตาเซะร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลเปาะเส้ง ประจำเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลเปาะเส้งกำนันตำบลเปาะเส้ง เจ้าหน้าที่ปกครอง หน่วยกำลังในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ผอ.รพ.สต เกษตรตำบล ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กศน. บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาฯ อสม. และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมได้มีข้อราชการแจ้ง ดังนี้
1. เตรียมหลัฐานอาสาสมัครการดำเนินการจัดเก็บ จปฐ.ประจำปี 2566 เป้าหมายครัวเรือน จำนวน 1003 ครัวเรือน
2.เตรียมความพร้อมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ต้นกล้า) หมู่ที่3 บ้านกูแบปาแย ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 3.การติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP)

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 8 times, 1 visits today)