พช.เมืองยะลา ประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และภารกิจประจำไตรมาส 1-2 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาได้รับทราบ และถือปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมพัฒนาชุมชนในรอบที่ผ่านมา

(Visited 1 times, 1 visits today)