พช.เมืองยะลา ให้การสนับสนุนข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP แก่หน่วยงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา

พช.เมืองยะลา ให้การสนับสนุนข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP แก่หน่วยงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ให้การต้อนรับ นายวิชัย อาแวบือซา ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ซึ่งมาขอรับการสนับสนุนข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP พร้อมทั้งหารือในการนำข้อมูลไปให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอาชีพตามโครงการยกระดับฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์และการแปรรูป สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งชายแดนใต้ ซึ่งกำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 50 ครัวเรือน
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลามีความยินดีและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของทุกภาคส่วนและทุกภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและยกระดับครัวเรือนให้มีอาชีพ สร้างรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ 5 ส. สร้างการรับรู้ สร้างอาชีพ สร้างกลุ่ม สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่าและรายได้ ตามโครงการ “จาโปตาแง แก้จน คนเมืองยะลา” ต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)