พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลบันนังสาเรง

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบันนังปูโย หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นายเอกพจน์ ไหมแก้ว พัฒนากรประจำผู้ประสานงานประจำตำบลบันนังสาเรง ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลบันนังสาเรง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี ปลัดอำเภอประจำตำบลบันนังสาเรง เจ้าหน้าที่ปกครอง หน่วยกำลังตำรวจ ทหาร ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป ผอ.รพ.สต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ บัณฑิตอาสา อสม. และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมได้มีข้อราชการแจ้ง ดังนี้
1.การติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ.
2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบันนังสาเรง
4.การรณรงค์ให้ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนตามขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้
5. มาตรการสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติด
6.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 1 times, 1 visits today)