พช.เมืองยะลา เข้าร่วมโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย เรื่องการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ของเทศบาลตำบลลำใหม่

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00น. ณ เทศบาลตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวกัซมา เจ๊ะเต๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานพร้อมด้วยนางสาวฮุสนา ฟองลมุน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและนางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย ในเรื่องการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ดำเนินบรรยายในหัวข้อ ดังนี้
1.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
2.ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้
3.ร่วมมอบวัสดุให้กับผู่เข้าร่วมโครงการฯ ของเทศบาลตำบลลำใหม่

(Visited 9 times, 1 visits today)