พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครือข่ายข้าว) หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่( Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อกำหนดวันจัดงานและสถานที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครือข่ายข้าว) หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)