พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบล ตำบลสะเตงนอก ลงพื้นท่ีมอบถุงยังชีพวัดนิโรธสังฆาราม ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านกือแลมะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ
พัฒนาการอำเภอเมืองยะลามอบหมายให้นางรัชนี ทิมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นท่ีร่วมกับทีมพี่เลี้ยงหมู่บ้าน ตำบลสะเตงนอก มอบถุงยังชีพที่วัดนิโรธสังฆาราม สบทบเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจน TPMAP จังหวัดยะลา จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนผู้สูงอายุในพื้นท่ีตำบลสะเตงนอก
ในการส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ในวันนี้ เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา
เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการบูรณาการ ระบบข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ และเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุช่วงวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นท่ีนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง

(Visited 3 times, 1 visits today)