พช.เมืองยะลา จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

พช.เมืองยะลา จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมพัฒนรัฐ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียนความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลาร่วมกับทีมถอดบทเรียนจังหวัด และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนฯ จำนวน 10 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียน โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผ่านเครื่องมือบัตรคำและแผนผังใยแมงมุม ในการตกผลึกองค์ความรู้ เพื่อสรุปผลความสำเร็จโครงการฯและให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของโครงการการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทย ผลการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งจะสามารถช่วยกำหนดรูปแบบและนโยบายที่เหมาะสมในการนำไปต่อยอดขยายผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการในพื้นที่อื่นๆ ในระยะต่อไป
กลุ่มเป้าหมายในการถอดบทเรียนและศึกษาวิจัย คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จำนวน 10 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 15 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน
ประเด็นการจัดเวทีถอดบทเรียน ดังนี้
1. การถอดบทเรียน
2. การตอบแบบสอบถามการวิจัย
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

(Visited 1 times, 1 visits today)