พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลพร่อน

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ.บ้านดูซง หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลพร่อนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 2 บ้านดูซง ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยกำหนดเก็บเงินยืมทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2553 ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)