พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลเปาะเส้ง

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ.บ้านกูแบปาแย หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 3 บ้านกูแบปาแย ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยกำหนดชำระหนี้คงค้าง ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านกูแบปาแย ตำบลเปาะเส้ง โดยลูกหนี้ได้ชำระหนี้ชำระงวดเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 1,100 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2553 ต่อไป

(Visited 2 times, 1 visits today)