พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00-16:00 น. ณ กศน.แหล่งเรียนรู้บ้านคล้า หมู่ที่1 บ้านคล้า ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากรผู้ประสานงานงานตำบลตาเซะพร้อมด้วยนางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและนางสาวกัซมา เจ๊ะเต๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 1 บ้านคล้า ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ได้นัดลูกหนี้ชำระหนี้คงค้างงวดแรกเดือนกันยายน ซึ่งจะชำระทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคล้า หมู่ที่ 1 บ้านคล้า โดยลูกหนี้ได้ชำระหนี้คงค้างงวดแรก เป็นเงิน 6,300 บาท
ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

(Visited 2 times, 1 visits today)