พช.เมืองยะลา ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกตะไคร้หอม)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
ณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ 50 พรรษา บ้านไบก์หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมปลูกตะไคร้หอม ระยะที่ 2 จำนวน 150 ต้น ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกตะไคร้หอม) ซึ่งมีการขยายพื้นที่การปลูกตะไคร้หอมในพื้นที่รอบๆ บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมการปลูกตะไคร้หอมในครั้งนี้ด้วย

ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกตะไคร้หอม) ได้มีการวางแผนการปลูกตะไคร้หอม ในระยะที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน โดยกำหนดให้มีการร่วมปลูกกันอีกครั้งในห้วงเดือนธันวาคม 2565 เพื่อต้องการส่งเสริมและขยายผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอมและสามารถจัดตั้งกลุ่มลงทะเบียน OTOP ต่อไป

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 4 times, 1 visits today)