พช.ยะลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างสภาสันติสุขตำบลสะเตงนอก

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืงยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางรัชนี ทิมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเตงนอก ร่วมประชุมขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างสภาสันติสุขตำบลสะเตงนอก โดยมี ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล รองนายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนากรตำบล ผอ.รพ.สต. เกษตรตำบล กศน. สมาชิกสภา ผู้นำศาสนา บัณฑิตแรงงาน และบัณฑิตอาสาฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมนำเสนอข้อมูลในการประชุมดังนี้
1. การดำเนินงานเตรียมความพร้อมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2566
2. การแก้ไขปัญหาความยากจน TPMAP
3. โครงการแก้จนจากงบ ศอ.บต.
4. การมอบถุงยังชีพ แก่ ครัวเรือนยากจน
5.การมอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)