พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลท่าสาป วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวเปรมวดี แก้วมณี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าสาป ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลท่าสาป ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี ปลัดอำเภอประจำตำบลท่าสาป เจ้าหน้าที่ปกครอง หน่วยกำลังตำรวจ ทหาร ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป ผอ.รพ.สต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ บัณฑิตอาสา อสม. และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมได้มีข้อราชการแจ้ง ดังนี้
1.การติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ.
2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. การรณรงค์ให้ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนตามขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้
4. แนวทางปฏิบัติในการออกใบอนุญาตและการควบคุมตรวจตราอาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว อย่างเคร่งครัด
5. มาตรการสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติด
6.การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้

(Visited 1 times, 1 visits today)