พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านกะตุปะ ตำบลบันนังสาเรง

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านกะตุปะ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาเอกพจน์ ไหมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลบันนังสาเรง และ นางสาวกมลวรรณ ปัญจเพชรแก้ว นักศึกษาฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านกะตุปะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ สมาชิกและร่วมกันบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ภายในชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

ในการนี้มีสมาชิกนำเงินมาชำระหนี้ตามโครงการจำนวน 15 ราย เป็นเงิน 2,850 บาท เพื่อนำกลับมาเป็นเงินทุนและกระจายโอกาสให้คนยากจนระดับครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านกะตุปะ ตำบลบันนังสาเรง

(Visited 1 times, 1 visits today)