พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลลำพะยา

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ณ แปลงนางพรเพ็ญ สีชมพู หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา นางสาวสุพรพิศ ใจแข็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ครัวเรือนของนางพรเพ็ญ สีชมภู ณ บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 1 ตำบลลำพะยา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ประกอบอาชีพ สามีเป็นผู้สนับสนุน ดูแลค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน แต่หลังจากสามีเสียชีวิต ทำให้ขาดรายได้ในการดูแลครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหลานสาวในวัยเรียน 1 คน จึงได้ขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ขนาด 1 ไร่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ดอกไม้เศรษฐกิจ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และเลี้ยงเป็ด

ปัจจุบัน ได้มีการนำผลิตผลจากในแปลงออกจำหน่าย เช่น ดอกดาวเรือง ผลไม้ในแปลง ผักสวนครัวต่างๆ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมเป็นครัวเรือนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้มอบโอกาสมาให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดี มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลครอบครัวและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(Visited 4 times, 1 visits today)