พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลตาเซะ และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อน “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยนายสุริยา สุราบารู ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พรส. และบัณฑิตอาสามาตุภูมิ เข้าร่วมในการขับเคลื่อนครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นที่มีความเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)