พช.เมืองยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี และเข้าร่วมการรับชมถ่ายทอดสดพิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการความรู้และเครือข่ายนักจัดการความรู้ รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลศึกษาองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่องฯ เพื่อให้มีทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของโครงการอย่างต่อเนื่อง

(Visited 9 times, 1 visits today)